Cauta finantare

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 

Programul Operational Infrastructură Mare - POIM

Ministerul Fondurilor Europene
 

Obiectiv general

 • Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor la standarde europene,  în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță și utilizare eficientă a resurselor naturale

Obiective specifice

 • Extinderea infrastructurii de transport rutier amplasate pe rețeaua TEN-T centrală, prin completarea tronsoanelor a căror construcție a fost demarată în perioada de programare 2007 - 2013 și a celor care vor fi stabilite prin MPGT, asigurând dezvoltarea în continuare a rețelei definite
 • Finalizarea coridorului feroviar Rin-Dunăre (legătura între granița cu Ungaria și Constanța)
 • Îmbunătățirea condițiilor de transport urban și periurban prin promovarea transportului cu metroul, ca o alternativă la transportul public de suprafață
 • Modernizarea aeroporturilor, situate atât pe rețeaua TEN-T, cât și în afara acesteia
 • Implementarea măsurilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței traficului și securității transporturilor, în conformitate cu strategiile naționale în domeniu și cu planurile de dezvoltare urbană
 • Investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre
 • Implementarea unor măsuri de management specifice nevoilor de protecție a ariilor naturale protejate și ecosistemelor naturale
 • Reducerea daunelor economice cauzate de producerea riscurilor accentuate de schimbări climatice, în principal a celor provocate de inundații și eroziune costieră
 • Creșterea ponderiii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investițiilor de creștere a puterii instalate de producere a energiei electrice și termice din resurse regenerabile mai putin exploatate
 • Economii în consumul de combustibili / energie primară în industrie prin procese de cogenerare de înaltă eficiență

Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POIM

 • Construcția / modernizarea rețelei rutiere TEN-T centrale
 • Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T centrală
 • Realizarea de studii pentru linia de cale ferată de mare viteză
 • Modernizarea infrastructurii portuare în vederea manipulării unui volum crescut de marfă, în condiții competitive
 • Investiții în scopul îmbunătățirii condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile ale Dunării, precum și în interiorul porturilor situate pe TEN-T centrală, inclusiv achiziția de echipamente și nave multifuncționale pentru asigurarea navigabilității pe Dunăre
 • Investiții în infrastructura de metrou, constând în construirea de noi tronsoane, inclusiv stațiile aferente, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în București - Ilfov și strategiei de dezvoltare a transportului urban cu metroul
 • Investiții în infrastructura aeroportuară (construcție/extindere/modernizare terminale, reabilitare-modernizare/extindere piste, căi de rulare, platforme, etc.), însoțite de măsuri de protecția mediului
 • Modernizarea / dezvoltarea de terminale intermodale și modernizarea instalațiilor și echipamentelor de transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de transportul rutier pe distanțe lungi la cel feroviar și flivial și reducerea blocajelor în terminalele multimodale
 • Modernizarea / dezvoltarea infrastructurii portuare, în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, inclusiv achiziția de instalații portuare și alte echipamente
 • Investiții în infrastructura de acces în punctele de trecere a frontierei, inclusiv în vamă
 • Proiecte integrate de consolidarea și extinderea sistemelor integrate de management al deșeurilor, cu respectarea ierarhiei deșeurilor: închiderea și reabilitarea de depozite neconforme și deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcția de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare și unități de compostare individuală și stații de tratare mecano-biologică
 • Construirea/reabilitarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.
 • Măsuri de decontaminare și ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale și asigurarea calității solului în vederea protejării sănătății umane
 • Dotarea serviciilor profesioniste și voluntare pentru situații de urgență cu tehnică, mijloace și echipament de intervenție care să permită reducerea timpului de intervenție în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecția personalului de intervenție, creșterea eficienței răspunsului și protejarea mediului
 • Implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali
 • Implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică 
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență  (maximum 8 MWe) pe gaz natural și biomasă la nivelul întreprinderilor

Cine poate solicita finanţare?

 • Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
 • Compania Naţională de Căi Ferate
 • R.A. Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi
 • Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Româno-Bulgară
 • Operatorii naţionali de transport feroviar public de călători
 • Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa
 • Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi
 • Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
 • Administraţiile infrastructurii publice aeroportuare
 • Administratori de infrastructură inter-modală
 • Autoritatea Navală Română
 • Compania Naţională de Administrare a Canalelor Navigabile
 • Ministerul Transporturilor
 • Metrorex
 • Poliția rutieră și Poliția Transporturilor
 • ANAF
 • Poliția de frontieră
 • Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ Municipiul București
 • Administrația Națională a Apelor Române
 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 

Axe prioritare şi Domenii majore de intervenţie POIM

 

AXA PRIORITARĂ 1 – Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului

OS1.1 Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutieră TEN-T centrală
OS1.2 Creșterea mobilității pe rețeaua ferovială TEN-T centrală
OS1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală
OS1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București - Ilfov

AXA PRIORITARĂ 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient

OS2.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T

OS2.2 Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

OS2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

OS2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

OS2.5 Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului

OS2.6 Reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională

OS2.7 Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar


AXA PRIORITARĂ 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

OS3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România
OS3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

AXA PRIORITARĂ 4 – Protecția mediului prin mărusir de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric

OS4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

OS4.2 Creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național

OS4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric


AXA PRIORITARĂ 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor

OS5.1 Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră

OS5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție


AXA PRIORITARĂ 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

OS6.1 Creșterea producției de energiei din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

OS6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

OS6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor

OS6.4 Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență


AXA PRIORITARĂ 7 – Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate

OS7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate

OS7.2 Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București


AXA PRIORITARĂ 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale

OS8.1 Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru prelucrarea energiei produse din resurse regenerabile

OS8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine


 
euro-fonduri.com - Copyright Infinio© 2010Un produs