Cauta finantare

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 

Programul Operational Regional - POR

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)
 
 

Obiectiv general

 • Creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiective specifice

·         Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă;

·         Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri;

·         Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC;

·         Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari;

·         Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, în municipiile reședință de județ;

·         Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;

·         Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă;

·         Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale;

·         Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București;

·         Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor judeţene;

·         Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice;

·         Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare  și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și isolate;

·         Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate;

·         Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.


Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POR?

 • Crearea, modernizarea și extinderea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic, inclusiv dotare;
 • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/ servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii, crearea, modernizarea, extinderea incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri, precum și dezvoltarea serviciilor aferente;
 • Eficiența energetică a clădirilor publice, a clădirilor rezidențiale și investiții în iluminatul public;
 • Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban, a transportului electric și nemotorizat, a reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană;
 • Măsuri pentru transport urban (căi de rulare, piste pentru bicicliști);
 • Investiții în facilități destinate utilizării publice, în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative;
 • Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale;
 • Restaurarea, consolidarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural;
 • Modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T;
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, crearea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților aferente;
 • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică;
 • Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale, a infrastructurii ambulatoriilor, a infrastructurii de unități de primiri urgențe;
 • Construcția de spitale regionale;
 • Construirea/ reabilitarea/ modernizarea locuințelor sociale.

Cine poate solicita finanţare?

 • Unităţi administrativ-teritoriale, organisme, autorități și instituții publice, alte entități de drept public;
 • Entități de drept privat (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii);
 • Forme asociative, în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice apelurilor de proiecte referitoare la tipul de solicitanți eligibili.

Axe prioritare şi Priorități de investiții POR

 

AXA PRIORITARĂ 1 – Promovarea transferului tehnologic

1.1. Promovarea investițiilor în dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general


AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor


AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor


AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor în municipiile reședință de județ

4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formareAXA PRIORITARĂ 5 – Îmbunătățirea medului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului


AXA PRIORITARA 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiere la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale


AXA PRIORITARA 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice


AXA PRIORITARA 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

8.1 Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale


AXA PRIORITARA 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

9.1 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității


AXA PRIORITARA 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educațională

10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare


AXA PRIORITARA 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară

11.1 Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă


AXA PRIORITARA 12 – Asistență tehnică

12.1 Asistență tehnică


 
euro-fonduri.com - Copyright Infinio© 2010Un produs