Cauta finantare

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 

Programul Operational Competitivitate - POC

Ministerul Fondurilor Europene


Obiectiv general

 • Creșterea competitivității și la dezvoltarea economică prin îmbunătățirea accesului, securității și utilizării TIC și prin consolidarea CDI.

Obiective specifice

 • Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate
 • Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE
 • Creșterea investițiilor private în CDI
 • Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat
 • Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză
 • Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică
 • Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare
 • Creșterea gradului de utilizare a Internetului

Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POC?

 • Proiecte de construcții pentru crearea de noi departamente  de CD (centre /laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii) însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare
 • Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație a unui departament de CD existent însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare
 • Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare

Cine poate solicita finanţare?

 • Entități cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societățile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 30/1997 privind reorgabizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice similare din alte state membre UE

Axe prioritare şi Domenii majore de intervenţie POC

 

AXA PRIORITARĂ 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

Acțiuni

1.1.1 Mari infrastructuri de CD

1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale

1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

1.2 Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într-un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă

Acțiuni

1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

1.2.2 Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață

1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe


AXA PRIORITARĂ 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

2.1   Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală, cultură online și e-sănătate

Acțiunea

2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

2.2   Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC,  comerțului electronic și a cererii de TIC

Acțiuni

2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniul prin dezvoltarea de clustere

2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic

2.3   Consolidarea alicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e-learning

Acțiuni

2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data

2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC și a rețelelor informatice

2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură

 
euro-fonduri.com - Copyright Infinio© 2010Un produs