Cauta finantare

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 

Programul Operational Capacitate Administrativa – POCA

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
 

Obiectiv general

 • Promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate

Obiective specifice

 • Adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane pentru realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, simplificarea legislației și reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacității autorităților și instituțiilor publice pentru implementarea transparentă și eficientă a achizițiilor publice precum și îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar
 • Susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia
 • Punerea în aplicare a structurilor necesare și a capacității administrative care sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor definite, fiind condiții prealabile pentru implementarea eficientă și cu succes a POCA

Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin PODCA?

 • Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central
 • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management
 • Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri
 • Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali
 • Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale
 • Dezvoltarea de instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice
 • Elaborarea unui sistem de management strategic și operațional integrat, prin care să fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției
 • Îmbunătățirea capacității instituționale consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru creșterea performanței instituționale, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri
 • Măsuri care urmăresc să îmbunătățească cadrul legal și instituțional în domeniul achizițiilor publice
 • Îmbunătățirea pregătirii și managementului procedurilor de achiziții publice și asigurarea executării corecte a contractelor
 • Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local
 • Măsuri pentru susținerea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali
 • Dzvoltarea și implementarea de măsuri de creștere a transparenței în administrația publică
 • Organizarea de conferințe, seminarii, strategii de formare și specializare pentru formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului judiciar
 • Formarea/dezvoltarea personalului din cadrul AM, precum și din structurile suport, încurajarea și sprijinirea schimbului de experiență și networking-ului în domenii specifice, inclusiv stagii

Cine poate solicita finanţare?

 • Autorități și instituții publice centrale 
 • Autorități administrative autonome
 • ONG-uri, parteneri sociali
 • Instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română
 • CSM, IJ, ICCJ, PICCJ, DNA, DIICOT, SNG, INM, instanțe, parchete, MJ, instituții din subordine
 • Autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor
 • Autorități și instituții publice locale beneficiare ITI
 • Societatea civilă
 • AM POCA

Axe prioritare şi obiective de intervenţie POCA

 

AXA PRIORITARĂ 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente

OS1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

OS1.2 Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane

OS1.3 Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar

OS1.4 Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu


AXA PRIORITARĂ 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

OS2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

OS2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

OS2.3 Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia


AXA PRIORITARĂ 3 – Asistenţă tehnică

OS3.1 Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA
OS3.2 Asigurarea publicității, informării și sprijinului pentru beneficiarii POCA


 
euro-fonduri.com - Copyright Infinio© 2010Un produs