Cauta finantare

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 

Programul National pentru Dezvoltare Rurala – PNDR

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR)


Obiectiv general

 • Dezvoltarea economico - socială a spațiului rural din România

Obiective specifice

 • Sprijinirea formării profesionale și dobândirea  de competențe, a activităților demonstrative și a acțiunilor de informare, care vor contribui la crearea și implementarea unui management eficient al exploatațiilor și adaptarea  de practici prietenoase cu mediul 
 • Satisfacția nevoii de servicii gratuite oferite de sistemul public de consiliere, în special pentru fermele mici și mijlocii, tinerii fermieri, cooperative și grupuri de producători precum și micii întreprinzători din mediul rural, potențiali beneficiari ai măsurilor de investiții în PNDR 2014-2020, care nu au resursele de a achiziționa serviciile necesare private, prestate contra cost de sistemul privat.
 • Sprijin pentru creșterea suprafețelor ocupate de plantații pomicole și de pepiniere, întinerirea plantațiilor existente și difersificarea  gamei sortimentale de fructe, ferme pomicole competitive, produse cu valoare adăugată mare și locuri de muncă în arealele pomicole, acces facil la instrumente financiare adecvate pentru fermieri, microîntreprinderile și întreprinderile mici din arealele pomicole.
 • Crearea și dezvoltarea unor noi activități economice în zonele rurale din România, atât pentru anumite categorii de afaceri în domeniul agricol, cât și pentru diversificarea activităților în general, dincolo de diversificarea activităților cu profil agricol.
 • Dezvoltarea infrastructurii de bază și a serviciilor în zonele rurale.
 • Crearea de zone de tranzit propice dezvoltării și conservării biodiversității locale.
 • Sprijinirea înființării grupurilor de producători în scopul asigurării legăturii cu piața, îmbunătățirii și adaptării producției atât la cerințele pieței (incluzând aspectele legate de caracterul cantitativ, calitativ și continuu al aprovizionării, și de siguranța alimentară) cât și la preferințele consumatorilor.
 • Protejarea mediului și dezvoltării druabile a zonelor rurale.
 • Sprijinirea protecției resurselor naturale, cu efect benefic asupra calității solului, contribuind la stoparea proceselor de degradare.
 • Încurajarea menținerii activităților agricole în zona montană, în zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative și în zone care se confruntă cu alte contrângeri specifice.
 • Creșterea impactului de mediu al măsurii de împăduriri și creare de suprafețe împădurite, prin promovarea conservării biodiversității pe suprafețe de pădure nou create.
 • Înființarea de lanțuri scurte de aprovizionare prin promovarea cooperării în sectorul agro-alimentar inclusiv în sectorul pomicol, dar și cooperarea dintre producători, procesatori, comercianți și restaurante, unități de cazare, instituții de învățământ, autorități publice și alți consumatori.

Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin PNDR?

 • Investiții în agricultură și în ferme de animale (ex. construcție, extindere, modernizare și dotare ferme, achiziționare mașini/utilaje și echipamente noi)
 • Investiții în industria alimentară (ex. construcția, extinderea, modernizarea și dotarea unităților de procesare; înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare)
 • Investiții pentru prestarea de servicii non-agricole (ex. medicale, sanitar-veterinare, servicii informatice, servicii tehnice)
 • Investiții pentru activități productive non-agricole ( ex. fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; industrie metalurgică)
 • Investiții pentru agroturism (ex. construcția de unități de primire agroturistică, servicii de cazare, activități agroturistice)
 • Investiții pentru activități meșteșugărești (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii)
 • Construcția/extinderea/modernizarea/dotarea clădirilor pentru producție/servicii non-agricole
 • investiții destinate tinerilor fermieri (ex. achiziționare animale, achiziționare de teren agricol, achiziționare echipamente tehnologice)
 • Investiții în ferme mici și de familie
 • Investiții în exploatarea turistică a patrimoniului cultural de interes local (renovarea/reabilitarea monumentelor istorice, construcție drumuri de acces, dotarea clădirilor/monumentelor renovate)
 • Înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul pomicol

Cine poate solicita finanţare?

 • Persoane fizice autorizate
 • Intreprinderi private (micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate/existente)
 • Cooperative 
 • Grupuri de producători
 • Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate
 • Tineri fermieri cu vârsta de până la 40 de ani
 • Fermieri care dețin în proprietate și/sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică
 • Autorităţile locale (comune)
 • Persoane fizice autorizate şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural

Măsuri prioritare şi Sub-măsuri de intervenţie PNDR

 

MĂSURA 1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

1.1 Sprijin pentru formarea profesională, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de competențe

1.2. Sprijin pentru activități demonstrative și de informare


MĂSURA 2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei

2.1. Sprijin pentru ajutorul în vederea beneficierii de utilizarea serviciilor de consiliere


MĂSURA 4 - Investiții în active fizice

4.1. Sprjin pentru investiții în exploatațiile agricole

4.1.a Investiții în exploatațiile pomicole


4.2. Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

4.2.a Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol


4.3. Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

Operațiuni:

4.3.1. Dezvoltarea, modernizarea, adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură de acces agricolă

4.3.2. Dezvoltarea, modernizarea, adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură de irigații


MĂSURA 6 - Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

6.1. Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri

6.2. Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale

6.3. Ajutor pentru începerea activității acordat pentru dezvoltarea fermelor mici

6.4. Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole

6.5. Plăți pentru agricultori eligibile în cadrul schemei pentru micii fermieri care își transferă permanent exploatația către alt agricultor


MĂSURA 7 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

7.2. Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei
7.6. Sprijin pentru studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică


MĂSURA 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor 

8.1. Sprijin pentru împădurirea/ crearea de suprafețe împădurite


MĂSURA 9 - Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură

9.1. Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură
9.1.a Înființarea de grupuri de producători în sectorul pomicol


MĂSURA 10 - Agromediu și climă

10.1. Plăți pentru angajamente privind agromediul și clima


MĂSURA 11 - Agricultură ecologică

11.1. Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică
11.2. Sprijin pentru menținerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică


MĂSURA 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

13.1. Plată compensatorie în zona montană
13.2. Plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
13.3. Plată copensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice


MĂSURA 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

15.1. Plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă


MĂSURA 16 - Cooperare

16.1. Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse
16.1a Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese

16.4. Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale - sectorul agricol
16.4a Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale - sectorul pomicol


MĂSURA 17 - Gestionarea riscurilor

17.2. Fonduri mutuale pentru fenomene climatice cu efecte adverse, boli ale animalelor și ale plantelor, infestări parazitare și pentru incidente de mediu


MĂSURA 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)

19.1. Sprijin pregătitor
19.2. Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
19.3. Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală
19.4. Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

 
euro-fonduri.com - Copyright Infinio© 2010Un produs