Cauta finantare

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 

Programul Operational Capital Uman - POCU

Ministerul Fondurilor Europene
 
 

Obiectiv general

 • Integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvolare sustenabilă în viitor

Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POCU?

 • Modernizarea şi restructurarea educaţiei şi formării profesionale iniţiale, într-o abordare integrată (acţiuni pentru sistem; sprijin pentru furnizori; dezvoltarea personalului; dezvoltarea şi furnizarea ofertelor/programelor de educaţie şi formare profesională iniţială; servicii integrate de sprijin în educaţie şi formare profesională iniţială, precum servicii de orientare şi consiliere; acţiuni inovative în vederea asigurării accesului egal la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate)
 • Furnizarea de educaţie universitară de calitate prin asigurarea efectivă a calităţii şi managementului, sisteme eficiente de management şi administrare a învăţământului superior şi cercetării universitare, schimburi de bune practici etc.
 • Flexibilizarea furnizării de FPC şi asigurarea calităţii, acţiunile de dezvoltare, la nivel de sistem, a creditelor transferabile şi a mecanismelor de validare a învăţării anterioare
 • Dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor absolvenţilor de învăţământ secundar şi de învăţământ universitar, necesare integrării pe piaţa muncii şi adaptării la statutul de angajat
 • Dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor profesionale prin cursuri de formare pentru dobândirea unei calificări complete, fie prima calificare sau o nouă calificare a persoanei care participă la FPC (calificarea şi recalificarea forţei de muncă)
 • Crearea capacităţii interne a firmelor pentru dezvoltarea resurselor umane proprii
 • Întărirea capacităţii administrative a agenţiilor de ocupare la nivel naţional, judeţean şi local, luând în considerare necesitatea viitoare de modernizare a acestui serviciu, cât şi necesitatea dezvoltării serviciilor
  oferite în prezent indivizilor
 • Promovarea măsurilor active şi preventive de ocupare, conducând la diminuarea ratei şomajului şi a inactivităţii
 • Creşterea nivelului de calificare pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile
 • Promovarea şi sprijinul creării de noi locuri de muncă în structurile economiei sociale


Cine poate solicita finanţare?

 • Furnizori de formare
 • Furnizori de servicii de ocupare/ evaluare și certificare a competențelor
 • Sindicate
 • Patronate
 • ONG


Axe prioritare şi obiectivele specifice POCU

 

AXA PRIORITARĂ 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

OS1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia)

OS1.2 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani


AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

OS2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

OS2.2 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

OS2.3 Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare


AXA PRIORITARĂ 3 - Locuri de muncă pentru toți

OS3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație
OS3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorității romă
OS3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
OS3.4 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și personaelor inactive, cu accent pe somerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55 - 64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

OS3.5 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorității roma

OS3.6 Îmbunătățirea nivelului de competențe, incusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultură de subzistență și semi-subzistență

OS3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

OS3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiează de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane  și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

OS3.9 Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizati/concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement

OS3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente/sisteme/proceduri/servicii/mecanisme etc. privind nevoile pieței muncii/corelarea cererii cu oferta de forța de muncă, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs

OS3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO,  diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

OS3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoțtințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților


AXA PRIORITARĂ 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei

OS4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma

OS4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate

OS4.3 Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile dezavntajate prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (e-incluziune)

OS4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice

OS4.5 Creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem

OS4.6 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității

OS4.7 Creșterea utilizării/aplicării de soluții TIC (e-asistență socială, serviciile electronice etc.) în furnizarea serviciilor sociale

OS4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

OS4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (creening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

OS4.10 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență medicală la nivelul comunității

OS4.11 Creșterea utilizării/ aplicării de soluții TIC (e-sănătate, telemedicină etc.) în furnizarea serviciilor medicale

OS4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității

OS4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani)

OS4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității

OS4.15 Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității inclusiv servicii pe termen lung

OS4.16 Consolidarea capacității întrepriderilor de economie socială de a fuuncționa într-o manieră auto-sustenabila


AXA PRIORITARĂ 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

OS5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială di comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

OS5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC


AXA PRIORITARĂ 6 - Educație și competențe

OS6.1 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu varsta între 16-24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

OS6.2 Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

OS6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

OS6.4 Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională

OS6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale/ de tip TIC în procesul de predare

OS6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

OS6.7 Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile

OS6.8 Implementarea de măsuri sistematice în învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii

OS6.9 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovativ și resursele de învățare moderne și flexibile

OS6.10 Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI

OS6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii/ ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma

OS6.12 Creșterea participrii la programele de formare profesională cntinuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 4 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

OS6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

OS6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare integrate conform SNCDI

OS6.15 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din întreprinderi cu atribuții în învățarea la locul de muncă

OS6.16 Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendinteșe de dezvoltare ale pieței muncii

OS6.17 Creșterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor tendințelor de dezvoltare ale pieței muncii prin investiții în capacitatea furnizorilor de formare și prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri


AXA PRIORITARĂ 7 - Asistenţă tehnică

OS7.1 Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional

OS7.2 Îmbunătățirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient și eficace proiecte de tip FSE

OS7.3 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative în domeniul FSE
 
euro-fonduri.com - Copyright Infinio© 2010Un produs